sexstories.com

Font size : - +

Introduction:

mình là boy
Mình là boy. Mình Ä‘ã 24 tuổi nhÆ°ng chÆ°a bao giờ quan hệ tình dục vá»›i ai. mình rất muốn tìm 1 người Æ¡huj nữ có thể giúp mình. mình ở tỉnh hải dÆ°Æ¡ng, nÆ°á»›c Việt Nam. có ai trong nÆ°á»›c và giúp mình về vấn đề này không?
Mình không cần tuổi này nọ từ 40 tuoir trở xuống là mình ok. Mình luôn muốn học hỏi. mình không có kinh nghiệm nên ai có nhiều kinh nghiệm giúp mình thì tốt quá. mình không quan hệ vá»›i con trai Ä‘âu nha. vì mình la man thá»±c sá»± Ä‘ó. ko biết có ai giúp mình không nhÆ°ng mình vẫn hi vọng là ngày gần nhất sẽ tìm được hạnh phúc khi có người giúp mình
14 comments

Anonymous readerReport

2014-04-30 02:25:31
Video sex

Anonymous readerReport

2013-12-18 05:21:52
is his boy

I am a boy. I was 24 years old but never have sex with anyone. I'd like to find one who can help her ohuj women. themselves in Hai Duong province, Vietnam. anyone in his country and help in this regard is not?
I do not need it from age 40 or younger is his tuoir ok. I always wanted to learn. I do not have much experience should one have his experience would be great help. no relations with his son where dentists. because her man is really there. do not know anyone to help me but I was not hoping to find the closest date to be happy when people help themselves

Anonymous readerReport

2013-12-15 17:08:31
Hahahahaha might have laughed if I understood it

anonymous readerReport

2013-10-23 18:37:52
Whats asshole in vietinamese, i wanna insult him in a language he can grasp.

anonymous readerReport

2013-10-21 22:20:04
i get it but you got grammer probs

SUBMIT A COMMENT
You are not logged in.
Characters count: